Användarvillkor

Följande villkor reglerar all användning av kunskapsreserven.se webbplats och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans på webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av kunskapsreserven.se. Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepteras utan att ändra alla villkor som finns häri och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, kunskapsreserven.se sekretesspolicy) och procedurer som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av kunskapsreserven.se (gemensamt ”Avtalet”).

Läs detta avtal noggrant innan du besöker eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande från kundservicekontakt.se är godkännande uttryckligen begränsat till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 5 år.

 1. Webbplatsbesökarnas ansvar.  kundservicekontakt.se inte har granskat och inte kan granska allt material, inklusive datorprogramvara, som publicerats på webbplatsen och kan därför inte vara ansvarig för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att driva webbplatsen kundservicekontakt.se inte representerar eller antyder att den stöder det publicerade materialet, eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke-skadligt. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder efter behov för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt stötande, samt innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller publicitetsrättigheterna, eller kränker tredje parts immateriella rättigheter och andra äganderätter, eller nedladdning, kopiering eller användning som är föremål för ytterligare villkor, angivna eller outtalade. kundservicekontakt.se frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av att besökare på webbplatsen används, eller från nedladdning av dessa besökare av innehåll där publicerat.
 2. Innehåll som publiceras på andra webbplatser.  Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorprogramvara, som gjorts tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som kundservicekontakt.se länkar till, och den länken till kundservicekontakt.se.  kundservicekontakt.se har ingen kontroll över de icke-kundservicekontakt.se webbplatser och webbsidor och ansvarar inte för deras innehåll eller deras användning. Genom att länka till en icke-kundservicekontakt.se webbplats eller webbsida kundservicekontakt.se  inte representerar eller antyder att den stöder en sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder efter behov för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. kundservicekontakt.se frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av din användning av icke-kundservicekontakt.se webbplatser och webbsidor.
 3. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy.  Eftersom kundservicekontakt.se ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar den andras immateriella rättigheter. Om du anser att material som finns på eller länkas till av kundservicekontakt.se bryter mot din upphovsrätt, uppmanas du att meddela kundservicekontakt.se i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”).  kundservicekontakt.se kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive om det krävs eller lämpligt genom att ta bort det intrångsgörande materialet eller inaktivera alla länkar till det intrångsgörande materialet.  kundservicekontakt.se kommer att avsluta en besökares åtkomst till och användning av webbplatsen om besökaren under lämpliga omständigheter är fast besluten att vara en upprepad intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter för kundservicekontakt.se eller andra. Vid en sådan uppsägning  kommer kundservicekontakt.se inte att ha någon skyldighet att återbetala eventuella belopp som tidigare betalats till kundservicekontakt.se.
 4. Immateriella.  Detta avtal överför inte från kundservicekontakt.se till dig någon kundservicekontakt.se eller tredje parts immateriella rättigheter, och all rätt, titel och intresse för och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart med kundservicekontakt.se., kundservicekontakt.se logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med kundservicekontakt.se, eller webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör kundservicekontakt.se eller kundservicekontakt.se licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda några kundservicekontakt.se eller tredjepartsvarumärken.
 5. Ingen garanti.  kundservicekontakt.se garanterar inte riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten av informationen som tillhandahålls på webbplatsen och frånsäger sig uttryckligen ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i sådan information. Ingen garanti av något slag, underförstådd, uttryckt eller lagstadgad inklusive men inte begränsad till garantier för icke-intrång i tredje parts rättigheter, titel, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och frihet från datorvirus, ges i samband med informationen.
 6. Annonser.  kundservicekontakt.se förbehåller sig rätten att visa annonser på denna webbplats.
 7. Tillskrivning.  kundservicekontakt.se förbehåller sig rätten att visa attributionslänkar som ”Blogga på kundservicekontakt.se”, temaförfattare och teckensnittsattering i din bloggfot eller verktygsfält.
 8. Partnerprodukter.  Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners godkänner du den partnerns användarvillkor. Du kan när som helst välja bort deras användarvillkor genom att inaktivera partnerprodukten.
 9. Domännamn.  Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar och samtycker du till att användningen av domännamnet också omfattas av policyerna för Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”), inklusive deras registreringsrättigheter och ansvar.
 10. Ändringar. kundservicekontakt.se förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar i detta avtal utgör godkännande av dessa ändringar. kundservicekontakt.se kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster skall omfattas av villkoren i detta avtal.
 11. Uppsägning. kundservicekontakt.se kan avsluta din åtkomst till hela eller någon del av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt kundservicekontakt.se konto (om du har ett) kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Oaktat vad som sägs om ovanstående, om du har ett konto för betalda tjänster, kan ett sådant konto endast avslutas av kundservicekontakt.se om du väsentligen bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota en sådan överträdelse inom trettio (30) dagar från kundservicekontakt.se meddelande till dig om detta; förutsatt att kundservicekontakt.se  kan avsluta webbplatsen omedelbart som en del av en allmän avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.
 12. Ansvarsfriskrivning av garantier.  Webbplatsen tillhandahålls ”i sin takt”.  kundservicekontakt.se och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Varken kundservicekontakt.se eller dess leverantörer och licensgivare, gör någon garanti för att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomsten till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhåller innehåll eller tjänster via, webbplatsen efter eget gottfinnande och risk.
 13. Noggrannhet: kundservicekontakt.se strävar efter att hålla sin information korrekt och uppdaterad. Alla kontaktuppgifter lämnas utan garanti.
 14. Affiliate-länkar: Några av länkarna på kundservicekontakt.se är affiliate-länkar.
 15. Ansvarsbegränsning.  Under inga omständigheter kommer kundservicekontakt.se, eller dess leverantörer eller licensgivare, att vara ansvariga med avseende på något ämne i detta avtal enligt något avtal, vårdslöshet, strikt ansvar eller annan rättslig eller rättvis teori för: (i) eventuella speciella, tillfälliga eller följdskador; ii) Kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller ersättningstjänster. iii) för avbrott i användningen eller förlust eller skada av uppgifter. eller (iv) för belopp som överstiger de avgifter som du betalar för att kundservicekontakt.se enligt detta avtal under tolv (12) månadsperioden före åtgärdsorsaken.  kundservicekontakt.se har inget ansvar för eventuella misslyckanden eller förseningar på grund av frågor som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående skall inte tillämpas i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag.
 16. Allmän representation och garanti.  Du representerar och garanterar att (i) din användning av webbplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med kundservicekontakt.se  integritetspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive utan begränsning lokala lagar eller förordningar i ditt land, stat, stad eller annat statligt område, om onlinebeteende och acceptabelt innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA  eller det land där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen kommer inte att kränka eller förskingra tredje parts immateriella rättigheter.
 17. Skadeersättning.  Du samtycker till att ersätta och hålla kundservicekontakt.se, dess entreprenörer och dess licensgivare och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och agenter från och emot alla krav och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.
 18. Diverse.  Detta avtal utgör hela avtalet mellan kundservicekontakt.se och dig om ämnet härav, och de får endast ändras genom en skriftlig ändring undertecknad av en auktoriserad verkställande direktör för kundservicekontakt.se, eller genom att kundservicekontakt.se utstationerar en reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämpliga lagen, om någon, föreskriver något annat, kommer denna överenskommelse, all åtkomst till eller användning av webbplatsen att regleras av Israels lagar, exklusive dess lagvalsbestämmelser, och den rätta platsen för eventuella tvister som uppstår till följd av eller relaterar till något av samma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i Israel. Med undantag för krav på förbudsföreläggande eller skälig befrielse eller anspråk avseende immateriella rättigheter (som kan väckas i vilken behörig domstol som helst utan utstationering av en obligation), ska alla tvister som uppstår enligt detta avtal slutligen lösas i enlighet med de övergripande skiljedomsreglerna för judicial arbitration and mediation service, Inc. Skiljeförfarandet ska äga rum i Israel, på engelska och skiljedomsbeslutet kan verkställas i vilken domstol som helst. Den rådande parten i varje åtgärd eller förfarande för att verkställa detta avtal ska ha rätt till kostnader och advokatarvoden. Om någon del av detta avtal anses ogiltig eller inte verkställbar, kommer den delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och verkan. Ett undantag från någon av parterna från något villkor i detta avtal eller något brott mot detta, i något fall, kommer inte att avstå från ett sådant villkor eller något senare brott mot detta. Du kan överlåta dina rättigheter enligt detta avtal till alla parter som samtycker till och samtycker till att vara bundna av dess villkor; kundservicekontakt.se får överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal kommer att vara bindande och kommer att försäkra sig till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna tilldelningar.
Exit mobile version